Auto z požičovne a dopravná nehoda

Než využijete služby našej autopožičovne, je dobré vedieť niekoľko vecí, ktoré Vám pomôžu pri riešení ťažkých situácií na cestách.

Auto s požičovne a dopravná nehoda

Ak nie ste povinní hlásiť dopravnú nehodu polícii musíte sa s druhým účastníkom (vinníkom) nehody dohodnúť na zavinení. Túto dohodu je najlepšie urobiť písomne a to na tlačive "Záznam o dopravnej nehode".

Určite si nezabudnite zapísať mená a adresy vodičov ostatných havarovaných vozidiel a svedkov dopravnej nehody. Ak vám niekto spôsobil škodu svojím vozidlom, požadujte od vodiča, ktorý spôsobil dopravnú nehodu, predloženie občianskeho (alebo vodičského) preukazu alebo pasu a najmä dokladu o poistení zodpovednosti z prevádzky vozidla (zelenej karty, ktorú mimochodom mali by vydávať všetky požičovne áut v Bratislave aj v iných mestách ) a opíšte si tieto údaje:

  • meno, priezvisko a bydlisko vodiča
  • v prípade že ide o firemné vozidlo (alebo požičovne vozidiel),
  • potom si tiež zapíšte názov firmy, IČO a bydliska (sídlo) vlastníka vozidla
  • značku, typ a EČ  vozidla u ktorej poisťovne je vinník dopravnej nehody poistený,
  • pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla (povinné zmluvné poistenie) - zapíšte si okrem mena a adresy poisťovne aj číslo tohto dokladu o poistení, ktoré spravidla zodpovedá číslu poistnej zmluvy

Stal ste sa obeťou nehody - nehodu ste nezavinil Vy

U poisťovne (poisťovateľa) vinníka uplatnite nárok na náhradu škody. V prípade potreby sa obráťte na svojho právneho zástupcu.

V prípade úteku vinníka z miesta nehody

Prípadne nezistení vinníka nehody, ktorej obeťou ste sa stali vy, vaši spolujazdci, vaše vozidlo alebo vozidlo autopožičovne, nahláste tieto skutočnosti Polícii SR. So záznamom z Polície SR sa potom obráťte na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Ak sa Vám nepodarilo od vinníka zistiť údaje o poisťovateľovi vozidla, môžete poisťovateľa škodí vozidlá hľadať  v databáze Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Nehodu ste spôsobili Vy - hlásenie poistnej udalosti

Ak zodpovedáte za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, doložte poškodenému údaje potrebné pre uplatnenie práva poškodeného na náhradu škody, a to najmä vaše meno, priezvisko a bydlisko; v prípade, že riadite firemné vozidlo alebo automobil, ktorý vám poskytla autopožičovňa, potom aj názov firmy, IČO, sídlo vlastníka vozidla, značku a typ vozidla, ĚČ Vášho vozidla a predložte doklad o poistení alebo zelenú kartu, podľa ktorej je možné identifikovať, u ktorej poisťovne ste poistený pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla (povinné zmluvné poistenie).

Bezodkladne hláste poistnú udalosť poisťovni, u ktorej ste poistený pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla (povinné zmluvné poistenie) podľa poistných podmienok poisťovateľa je to vaša povinnosť.

Poisťovňa oprávnené nároky poškodených uhradí spravidla tak, že žiadna vaša ďalšia súčinnosť nebude nutná. Ak potrebujete poradiť, hlavne pri nehode v cudzine, obráťte sa na asistenčnú službu poisťovne u ktorej ste poistený pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla (povinné zmluvné poistenie).

Pre časté cesty do zahraničia doporučujeme uzavrieť povinné zmluvné poistenie s pripoistením Rozšírené asistenčné služby. Hodnotnú radu vám poskytneme.

Ste zranený

V takomto prípade neváhajte zavolať - alebo v prípade ľahšieho poranenia - vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

Nie ste zranený - zabezpečte miesto udalosti a pomôžte zraneným

V prvom rade zabezpečte miesto nehody alebo udalosti - zapnite varovné svetlá, okamžite si nasaďte reflexnú vestu, umiestnite na vhodné miesto varovný trojuholník, ktorý je tiež samozrejmosťou v aute u každej požičovne áut. V prípade, že vo vašom vozidle alebo v inom vozidle je niekto zranený, poskytnite prvú pomoc a zavolajte integrovaný záchranný systém na telefón 112. Neprivolanie záchrannej služby, neposkytnutie prvej pomoci alebo útek z miesta nehody môžu byť predmetom trestného konania!

Kontaktuje políciu SR

  • Ak došlo pri nehode k zraneniu alebo k úmrtiu účastníka dopravnej nehody
  • Poškodenie majetku v rozsahu väčšom ako stanovuje zákon
  • Poškodeniu majetku tretích osôb, vrátane poškodenia majetku štátu, obce
  • Poškodenie majetku v rozsahu nižšom ako stanovuje zákon ak sa nedohodnete sa s účastníkom nehody na zavinení

Zdržte sa konania, ktoré by bolo na ujmu riadneho vyšetrenia nehody, najmä premiestnenia vozidiel. Ak musí sa však situácia vzniknutá nehodou zmeniť, vyznačí sa situácia a stopy.